Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle diensten, leveringen en bestellingen via de websites, webshops. Klanten van Lekkernep of van haar webshop worden aangeduid met koper, of klant.
Bij bestellingen/leveringen/diensten geleverd door Lekkernep gelden de volgende voorwaarden:

1 ALGEMEEN:
1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aangegane overeenkomsten van Lekkernep voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door alle partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
1.2. Indien de klant verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk door Lekkernep schriftelijk is ingestemd.
1.3. Van het in deze Algemene Voorwaarde bepaalde, kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden overkort van kracht blijven.
1.4. Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.
1.5. Onder klant verstaan wij iedere bezoeker van onze internetsites, danwel elke natuurlijke persoon, of rechtspersoon die met Lekkernep in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat, of komt te staan.
1.6. Lekkernep behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen, of aan te vullen.
1.7. Door het gebruik van de webshops van Lekkernep en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle rechten en plichten, zoals die zijn vermeld op de internetsites/webshops.
1.8. Lekkernep is bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen en andere derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de klant. Deze Algemene Voorwaarden zijn dan onverkort van toepassing.
1.9. Het plaatsen van bestellingen is alleen mogelijk door personen, ouder dan 18 jaar en bevoegd zijn om betalingen te doen.

2 AANBIEDINGEN/OVEREENKOMSTEN
2.1. Alle aanbiedingen van Lekkernep zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt, of productie mogelijk is.
2.2. Lekkernep behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de klant is verzonden. De elektronische bestanden van Lekkernep gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs. 
2.4. Informatie, afbeeldingen, mededelingen, mondeling, via de webshop, of via de E-mail verstrekt en opgaven etcetera, met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van producten worden zo nauwkeurig mogeijk weergegeven, of gedaan. Lekkernep garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding. Lekkernep is er voortdurend allert op om de voorbeelden te optimaliseren en te actualiseren. Helaas is het door verschillende instellingen, per computer, beeldscherm, of andere elektronische apparatuur niet altijd mogelijk, om de exacte kleuren/uitvoeringen weer te geven. Derhalve kunnen producteigenschappen in werkelijkheid enigszins afwijken van het beeld via onze internetsite, webshop.

3 Prijzen en betalingen
3.1. Alle door Lekkernep vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro's inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld, of schriftelijk overeengekomen.
3.2. De hoogte van de verzend- en administratiekosten staat op de webshop vermeld. 
3.3. De klant wordt de mogelijkheid geboden de bestelling verzekerd/aangetekend te laten verzenden. De hoogte van de extra kosten worden vooraf tussen Lekkernep en de klant vastgesteld. De extra kosten hiervoor zijn voor rekening van de klant. De klant kan dit aangeven bij opmerkingen in de winkelwagen.
3.4. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur, zoals vermeld op de internetsite/webshop, met betrekking tot de speciale aanbieding.
3.5. Lekkernep kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de klant, naar termijn van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbiedingen, danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing, of verschrijving bevat.
3.6. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
3.7. De bestellingen via de webshop kunnen op de volgende manieren worden betaald: per bank vooraf via de betaalmethoden zoals is opgenomen in de webshop. Lekkernep is vrij om gebruik te maken van betaalproviders.
3.8. Overeenkomsten waarvoor enige verschuldigde betaling twee weken na totstandkoming van de overeenkomst niet is voldaan, komen automatisch te vervallen.
3.9. Lekkernep behoudt zich het recht voor om af te zien van levering, indien een product niet, of onvoldoende op voorraad is, of indien het product, of grondstoffen niet (tijdig) door onze leveranciers geleverd kunnen worden, of indien het product niet (meer) volgens de normale productiewijze door Lekkernep geproduceerd kan worden.

4 Levering:
4.1. Lekkernep heeft van bepaalde producten een aantal op voorraad. Andere producten worden handmatig gemaakt. Hiervoor is tijd voor productie noodzakelijk. Bestellingen worden zo snel mogelijk geleverd.
Bij betaling vooraf verstuurt Lekkernep de bestelde artikelen in de regel binnen 2 tot 3 werkdagen, na ontvangst van de betaling. De levertijd is bij te maken producten afhankelijk van het bestelde aantal en de droogtijd. 
De genoemde levertijden zijn indicatief en gelden nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren, danwel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant deze overeenkomst tot stand laat. De klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren danwel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde gelden zullen worden geretourneerd. Mocht de klant, zonder tegenbericht, na 7 werkdagen de bestelling niet hebben ontvangen, dan is er mogelijk iets fout gegaan. De klant kan dan informeren naar de bestelling.
4.2. Indien een product dat (tijdelijk) niet op voorraad is, of niet binnen normale tijd door Lekkernep geproduceerd kan worden,  door de klant wordt besteld, zal worden aagegeven, wanneer verwacht wordt dat het product geleverd kan worden. Vertragingen zullen aan de klant per E-mail worden gemeld.
4.3. Lekkernep gaat er vanuit dat levering van producten altijd in Nederland plaats vindt. Levering vindt plaats op het moment dat de bestelling aan de pakketdienst wordt aangeboden, of als de bestelling wordt opgehaald.
4.4. Bij leveringen buiten Nederland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
4.5. Lekkernep is niet verantwoordelijk voor het zoek raken van de bestellingen en geleden schade hierdoor kan niet worden verhaald op lekkernep.
4.6. Lekkernep controleert de artikelen voor verzending op beschadigingen, defecten, etcetera. Verzending geschiedt op risico van de klant.

5 Eigendomsvoorbehoud:
5.1. Het eigendom van producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van enige overeenkomst aan Lekkernep verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten door Lekkernep aan de vervoerder/bezorger ter beschikking heeft gesteld. Lekkernep biedt de mogelijkheid het vervoer te verzekeren. Hiervoor worden extra verzekeringskosten in rekening gebracht. De hoogte van de verzekeringskosten worden op uw verzoek vooraf aan u vermeld. Indien de klant in gebreke blijft, om de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruitvoortvloeiende schade en kosten voor rekening van de klant. Eventuele retourzendingen aan Lekkernep dienen vooraf per e-mail gemeld te worden. Retourzendingen aan Lekkernep zijn voor rekening van de klant en moeten gefrankeerd en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden.

6 Ruilen en herroepingsrecht:
6.1. De klant is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te controleren, of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. De klant dient hierbij rekening te houden met geringe maat-, kleur- en geurverschillen van de op de internetsite/webshop afgebeelde producten. Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient de klant Lekkernep daarvan zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen 2 werkdagen na levering, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk, gemotiveerd in kennis te stellen. 
6.2. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Lekkernep de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten, danwel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
6.3. Indien de klant een product, om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, dan heeft de klant het recht om het product binnen 14 werkdagen na levering aan Lekkernep te retourneren. Hierbij dient de klant Lekkernep altijd vooraf per e-mail op de hoogte te brengen. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de producten niet beschadigd, of gebruikt zijn. Een retourzending dient altijd voorzien te zijn van een briefje met naam, adres en factuurnummer.
6.4. Indien de klant gebruik maakt van het recht, zoals vermeld in lid 6.3, dan draagt Lekkernep zorg voor de terugbetaling binnen 14 dagen, van het door de klant aan Lekkernep betaalde.
6.5. De kosten voor retourzendingen van producten zijn voor rekening van de klant.
6.6. Ongefrankeerde, of onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden geweigerd.
6.7. Het is niet mogelijk dat de klant retourzendingen zelf verrekend of op een factuur in mindering breng.
6.8. Wanneer lekkernijen die niet op voorraad waren en op maat gemaakte lekkernijen worden geretourneerd zijn bovengenoemde bepalingen niet van kracht. De klant kan dan geen gebruik maken op de herroepingrecht.

7 Garantie en aansprakelijkheid:
7.1. Lekkernep is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant, of anderen, tenzij er sprake is van opzet, of grove schuld aan de kant van Lekkernep. Lekkernep is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst-, of omzetderving.
7.2. Indien Lekkernep, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden, dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde, met betrekking tot het product, of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
7.3. Het is mogelijk dat Lekkernep op haar internetsite/webshop links op neemt naar andere internetsites, die mogelijk interessant, of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Lekkernep is nooit verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite, waarnaar wordt verwezen, of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.
7.4. Alle producten, zijn decoratiematerialen en geen speelgoed, of etenswaar. Let daarom op met kleine kinderen en huisdieren ivm kleine onderdelen. 

8 Overmacht:
8.1. In geval van overmacht is Lekkernep niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
8.2. Onder overmacht wordt verstaan: elke van haar wil onafhankelijk omstandigheid, waardoor nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel, of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren ondermeer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet tijdige levering van toeleveranciers of ander ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunningen. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk, verbindingen, of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van internetsite(s)/webshop(s).

9 Intellectueel eigendom:
9.1. De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen, of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite/webshop berusten bij Lekkernep, haar toeleverancier, of andere rechthebbenden.
9.2. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms) rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en/of comerciële know how, methoden en concepten.
9.3. Het is de klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen inbegrepen, van de intellectuele eigendomsrechte, zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvuldigen, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Lekkernep, haar toeleveranciers, of andere rechthebbenden.

10 Persoonsgegevens:
10.1. De gegevens die door de klant worden verstrekt, worden door Lekkernep vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
- Het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres.
- Het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de website/webshop
- Het kunnen doen van (gepersonaliseerde) aanbiedingen en acties, of het vertrekken van voor uw relevante informatie of nieuwsbulletins.
10.2. Lekkernep neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.
10.3. Lekkernep verstrekt geen klantgegevens aan derden.
10.4. Lekkernep maakt gebruik van externe webservers. Lekkernep kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor onjuist gebruik van (persoons)gegevens door externe server- en/of clouddiensten.


11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter:
11.1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingenen overeenkomten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
11.2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
11.3. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

12 Diversen:
12.1. Lekkernep is gevestigd in Hellevoetsluis (Nederland). Lekkernep is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70531765.
12.2. Gelieve correspondentie te verzenden aan:Lekkernep, heeswijkstraat 24, 3223GD, Hellevoetsluis (NL), of naar het E-mailadres zoals staat aangegeven op de website/webshop.
12.3. Wanneer door Lekkernep gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Lekkernep deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.